Pelisäännöt

JOUKKUEVOIMISTELUN PELISÄÄNNÖT

Nämä pelisäännöt on laadittu sitä varten, että lajin toimijoilla olisi yhteiset toimintalinjat. Lisäksi sääntöjen avulla pyritään välttämään ristiriitoja ja ongelmatilanteita, kun säännöt ovat kaikille osapuolille selvät.

Kaikki voimistelijat, valmentajat ja huoltajat ovat velvoitettuja noudattamaan näitä pelisääntöjä sekä seuran yhteisiä pelisääntöjä.

1. Kustannukset

 • Seuran jäsenmaksu 15 €/kalenterivuosi.
 • Kausimaksu, joka päätetään kausikohtaisesti johtokunnassa.
  Maksut linjataan tuntia/viikko-perusteella portaittain ja niiden tulee kattaa valmennus-, sali- ja hallintokulut. Kaudet: elokuu-joulukuu (5kk), tammikuu-toukokuu (5kk), kesäkuu-heinäkuu (2kk).

  Kausi-/kuukausimaksu tulee maksaa, mikäli voimistelija käy harjoituksissa enemmän kuin 2 kertaa kauden aikana. Mikäli voimistelija lopettaa kesken kauden, on hänet velvoitettu maksamaan kausimaksu kauden loppuun saakka, vaikkei osallistuisikaan harjoituksiin.


 • Kilpailulisenssi, joka edellytetään kilpailuihin osallistumiseen.
  Lisenssikausi on aina 1.9.-31.8. eli joka syksy tulee hankkia uusi lisenssi.
 • Seura suosittelee voimistelijalle voimassaolevaa tapaturmavakuutusta. Vakuutus tulee hommata itse. Seura ei vakuuta jäseniään.
 • Kilpailumaksut, jotka jaetaan aina kilpailuun osallistuvan joukkueen voimistelijoiden kesken.
 • Kilpailumatkat: matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Mikäli matkat, majoitus tai ruokailut on varattu etukäteen, mutta voimistelija ei osallistukaan matkalle eikä varauksia voi peruuttaa, tulee voimistelijan maksaa kustannukset kokonaan.
 • Valmentajien kilpailumatkakustannukset (matka, majoitus, ruokailut). Näistä maksuista voidaan sopia tarkemmin joukkuekohtaisesti.
 • Kilpailupuku, sukkahousut, voimistelutossut ja kilpailuvälineet
 • Joukkueen verryttelyasu ja seuran edustusasu
 • Muut treenitarvikkeet.

2. Valmennuksen yleiset säännöt
Kauden alkaessa valmentajat laativat joukkueen omat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa. Pelisäännöt käydään läpi myös voimistelijoiden vanhempien kanssa.

Kuka tahansa joukkueen ikäluokkaan kuuluva saa käydä joukkueen harjoituksissa 2 kertaa veloituksetta. Tämän jälkeen vastuuvalmentaja arvioi, onko joukkue kokeilijalle sopiva. Jos kokeilija ei saa paikkaa joukkueessa, valmentajan tulee ehdottaa hänelle muuta harrastusvaihtoehtoa.

Valmentajien tulee viedä joukkue kauden aikana esiintymään tai/ja kilpailemaan. Jokainen alle 12-vuotias voimistelija pääsee halutessaan ja joukkueen pelisääntöjä noudattaessaan mukaan kilpailuihin ja esiintymisiin.

Yli 12-vuotiaiden joukkueet muodostetaan voimistelijoiden taitotason mukaan, vastuuvalmentaja päättää kokoonpanosta. Toimitaan kuitenkin siten, että jokainen yli 12-vuotias voimistelija pääsee halutessaan ja joukkueen pelisääntöjä noudattaessaan mukaan ainakin osaan kilpailuista ja/tai esiintymisistä.

Mikäli voimistelija toistuvasti rikkoo joukkueen pelisääntöjä, tulee valmentajan ottaa asia puheeksi huoltajan kanssa.

3. Valmentajien pelisäännöt
Joukkueen valmennustiimiin kuuluu aina vähintään vastuuvalmentaja. Lisäksi joukkueella voi olla muita valmentajia, apuvalmentajia ja ohjeislajien valmentajia.

Vastuuvalmentaja

 • Tekee kirjallisen kausi-, vuosi- ja pitkän tähtäimen suunnitelman. Tiedottaa suunnitelmat hyvissä ajoin valmennustiimille. Kausisuunnitelman tulee olla pääpiirteittäin myös voimistelijoiden ja vanhempien tiedossa.
 • Mikäli joukkueella ei ole joukkueenjohtajaa tai rahastonhoitajaa, vastuuvalmentaja tekee joukkueelle kausittaisen budjetin tulevista menoista ja tiedottaa huoltajille.
 • Huolehtii tiedonvälityksestä sekä tiimin sisällä että voimistelijoiden ja huoltajien suuntaan. Vastuuvalmentaja on huoltajien ensisijainen yhteyshenkilö valmennukseen liittyvissä asioissa.
 • Tiedottaa etukäteen JV-vastaavalle
  • suunnitelluista muutoksista joukkueiden kokoonpanoissa tai valmennustiimissä
  • joukkueen mahdollisesta lopettamisesta.
 • Huolehtii, että alla olevat käytännön asiat tulevat hoidetuksi. Delegoi tehtäviä valmentajille sekä joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.
  • kausimaksulaskelma
  • ilmoittautuminen kisoihin, näytöksiin, leireille ym. ja näihin liittyvät käytännön asiat (matkajärjestelyt, musiikit, ruokailutilaukset…)
  • rahaliikenne.
 • Pyrkii kehittymään valmentajana kouluttautuen ja seuraten tasaisin väliajoin muiden valmentajien toimintaa.
 • Osallistuu JV-valmentajapalavereihin ja on tietoinen ajankohtaisista asioista.
 • Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa.

Valmentaja

 • Noudattaa vastuuvalmentajan tekemiä suunnitelmia käytännön valmennustyössään.
 • Osallistuu käytännön asioiden hoitamiseen vastuuvalmentajan apuna.
 • Pyrkii kehittymään valmentajana kouluttautuen ja seuraten tasaisin väliajoin muiden valmentajien toimintaa.
 • Osallistuu JV-valmentajapalavereihin ja on tietoinen ajankohtaisista asioista.
 • Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa.

Apuvalmentaja

 • Noudattaa vastuuvalmentajan tekemiä suunnitelmia käytännön valmennustyössään.
 • Toimii häntä tukevien valmentajien ja yhteyshenkilönsä ohjeiden mukaan.
 • Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa.

Apuvalmentaja toimii varsinaisten valmentajien ohjauksessa. Jos treeneissä käytetään apuvalmentajaa, tulee hänelle antaa selkeät ohjeet sekä palautetta toiminnastaan harjoituksissa. Kun apuvalmentaja aloittaa, hänellä tulee olla yhteyshenkilö (mentori), jolta hän voi pyytää neuvoa aina tarvittaessa. Apuvalmentaja tekee seuran kanssa työsopimuksen ja ilmoittaa samalla oman yhteyshenkilönsä.

Apuvalmentajan toimittua mentorin valvonnassa vähintään kokonaisen kilpailukauden ajan, mentori voi suositella apuvalmentajaa koulutettavaksi seuran johtokunnalle. Johtokunta ei lähtökohtaisesti myönnä koulutusavustusta ennen puolen vuoden harjoittelujaksoa.

Oheislajin valmentaja

 • Noudattaa vastuuvalmentajan tekemiä suunnitelmia käytännön valmennustyössään.
 • Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa.

4. Voimistelijan pelisäännöt
Voimistelija

 • Saapuu ajoissa harjoituksiin oikeat varusteet mukana
 • Noudattaa joukkueen ja seuran pelisääntöjä
 • Ilmoittaa valmentajalle ajoissa poissaolosta
 • Keskittyy harjoittelemaan tunnollisesti harjoituksissa ja omatoimisesti
 • Huolehtii kilpa-asusta ja välineistä
 • Ottaa toiset huomioon ja kunnioittaa sekä toisia voimistelijoita että valmentajia
 • Huolehtii riittävästä ravinnon ja unen saannista
 • Edustaa seuraa ja joukkuetta asiallisesti käyttäytyen niin harjoitus- ja kilpailutilanteissa kuin vapaa-ajallaan.

Joukkueen voimistelijoista voidaan valita myös kapteeni, jonka tehtävät määritellään joukkuekohtaisesti.

5. Huoltajan pelisäännöt
Huoltaja/vanhempi

 • Tukee valmentajan työtä. Ei turhaan puutu valmentajan toimintaan, ellei tämä toimi selvästi virheellisesti. Tällaisessa tapauksessa huoltajan tulee ottaa yhteyttä suoraan valmentajaan, jotta asiasta voidaan keskustella yhdessä.
 • Ei arvostele valmentajaa lapsen kuullen. Myös valmentaja toimii omalta osaltaan voimistelijan kasvattajana.
 • Kasvattaa lastaan terveisiin elämäntapoihin. Huolehtii, että lapsi syö terveellisesti ja riittävästi ja nukkuu hyvin.
 • Ohjaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen toimintaan harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä
 • Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa.
 • Huolehtii harrastukseen liittyvistä kuluista ja voimistelijan kuljetuksesta harjoituksiin
 • Pyrkii osallistumaan joukkueen ja seuran järjestämiin talkoisiin ja tapahtumiin
 • Ilmoittaa, jos lapsi loukkaantuu tai sairastuu. Neuvottelee valmentajan kanssa pidemmistä poissaoloista hyvissä ajoin (esim. lomamatkat).

Lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Vanhemmat ja muut taustajoukot ovat harrastustoiminnan tärkeimpiä tukijoita.

6. Joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat
Joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja (jojo), ellei vastuuvalmentaja päätä toisin.
Mikäli jojoa ei ole, ovat jojon tehtävät ensisijaisesti vastuuvalmentajan hoidettavissa.
Jojo nimetään kaudeksi kerrallaan.

Jojon tehtävänä on hoitaa joukkueen juoksevia asioita sekä toimia linkkinä valmentajien ja vanhempien välillä. Jojo on valmentajien luottohenkilö. Jojon rooli voidaan jakaa niin, että on erikseen jojo ja rahastonhoitaja (raho). Valmentajat, jojo ja raho sopivat keskinäisestä tehtävänjaostaan joka kauden alussa.

Jojo/raho voi hoitaa seuraavia tehtäviä sopimuksen mukaan:

 • joukkueen rahaliikenteen hoito
 • kisamatkojen varaukset: kuljetus, hotelli, ruokailut
 • joukkuevaatteiden, välineiden ym. yhteistilaukset
 • varainkeruun organisointi.

Huoltajien sopimuksen mukaan jojolle voidaan antaa kohtuullinen palkkio työstään. Palkkion voi toteuttaa esimerkiksi siinä muodossa, että jojon joukkueessa voimistelevan lapsen kilpailupuku tai kisamatka maksetaan joukkueen yhteisistä varoista.

7. Joukkuevoimistelun edustajat johtokunnassa
Joukkuevoimistelua seuran johtokunnassa edustaa kaksi henkilöä, joista toinen toimii joukkuevoimistelun lajivastaavana. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. JV-valmentajien yhteisvastuulla on huolehtia siitä, että kahden JV-henkilön edustus johtokunnassa säilyy toimikaudesta toiseen.

Edustajat huolehtivat jv-tiimin kanssa  keskinäisestä työnjaosta niin, että seuraavat tehtävät tulevat hoidetuksi:

 • joukkuevoimistelun toimintaedellytysten kehittäminen seurassa
 • JV-toimihenkilöiden välitön tiedottaminen johtokunnan päätöksistä, jotka koskevat joukkuevoimistelun toimintaa
 • valmentajapalaverin koolle kutsuminen vähintään 2x/vuosi ja aina tarvittaessa
 • salivuorojen koordinointi kausittain
 • kausimaksulaskelmien ja lajikohtaisen vuosibudjetin koostaminen
 • valmentajarekisterin päivitys.

Edustajat toimivat

 • yhteyshenkilönä valmentajille epäselvissä asioissa ja ongelmatilanteissa
 • tarvittaessa välikätenä valmentajien, huoltajien, seuran ja Voimisteluliiton välillä.

8. Joukkuevoimistelutiimi

JV-tiimi koostuu 2-3 valmentajasta tai huoltajasta. Tiimin toimikausi on vuosi ja sen jäsenet valitaan aina vuoden viimeisessä valmentajapalaverissa. Tiimi sopii itse keskinäisestä työnjaostaan.

JV-tiimin päätehtävä on huolehtia yhteisten tapahtumien kuten kisakatselmusten ja leirien suunnittelusta, tehtävänjaosta ja muusta organisoinnista.

Lisäksi tiimi avustaa JV-vastaavia muissa yhteisten asioiden hoidossa tarpeen mukaan.

9. Seura

Seura maksaa tuomareiden matkakulut niiden kilpailujen osalta, joissa liitto tai järjestävä seura ei niitä maksa. Valmentajien matkakuluja seura ei maksa, vaan ne tulevat joukkueiden maksettavaksi (ks. kohta 1).

Toiminnanjohtaja ja seuran johtokunta osallistuvat aktiivisesti valmentajien, voimistelijoiden ja vanhempien kanssa joukkuevoimistelukilpailujen järjestelyyn ja hoitamiseen.