Seuran säännöt

OULUN NAISVOIMISTELIJAT ry:n  SÄÄNNÖT päivitettiin        6.4.2022

1  §    YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Oulun Naisvoimistelijat r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2  §    SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaharrastusta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri-ikäisille jäsenille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaan sekä harrastus- että kilpatasolla.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

3  §    TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

 Tarkoitustaan seura toteuttaa

-  järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muuta liikuntatoimintaa sekä kilpailuja ja koulutustilaisuuksia
- hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja
- järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
- vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin
- ylläpitämällä yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin

4 §    TOIMINNAN TUKEMINEN

    Toimintansa tukemiseksi seura voi:
   1)    harjoittaa julkaisutoimintaa,  
   2)    välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
   3)    ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
   4)    omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
   5)    hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, huvitilaisuuksia, koulutusta ym. toimintaa

 5 §    SEURAN JÄSENYYS

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Vuosikokouksen päätöksellä seura voi liittyä muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä.

6 §    SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla. Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Seuran vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran johtokunta voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet maksavat seuran kokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja seuran entisillä puheenjohtajilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 §    SEURASTA  EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut erääntyneet maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan  kauden loppuun asti.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, kun hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden ajan.

8 §    JÄSENEN  EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.  Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 §    LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Seuran kokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannattajäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.
Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajalta ja seuran entisiltä puheenjohtajilta ei peritä     jäsenmaksua.

10 §    SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun viimeistä päivää.

Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta
ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 §    ASIOIDEN KÄSITTELY VUOSIKOKOUKSESSA

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    Avataan kokous
2)    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3)    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4)    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5)    Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus
6)    Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan antama lausunto
7)    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8)    Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
9)    Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
10)    Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
11)    Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
12)   Päätetään johtokunnan jäsenten kokouspalkkioista
13)    Vahvistetaan kuluvan kalenterivuoden talous- ja toimintasuunnitelma 
14)    Valitaan seuran edustajat liiton ja niiden järjestöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä
15)    Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
16)    Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle vuosikokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
17)    Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta näiden sääntöjen 17 ja 18 §:ssä mainittuja asoita sekä yhdistyslain mukaan tiettyä määräenemmistöä edellyttävissä asioissa.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §     SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä johtokunnalta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa jäsenten edellä mainitulla tavalla tekemästä vaatimuksesta.

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä. 

13 §    SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt.

14 §    JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on:

- kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
- edustaa seuraa
- johtaa ja kehittää seuran toimintaa
- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
- nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
- tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
- hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa
- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon sekä muille toimintaan
  vaikuttaville yhteisöille sääntöjen mukaisesti
- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia-ja ansiomerkeistä
- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

15 §    SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle  viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee antaa  tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 §    SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

17 §    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

18 §    SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran vuosikokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitolle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaiseen toimintaan. 

19 §     YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.